Питання та відповіді про охорону праці на підприємстві

1Що таке охорона праці?
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.
2Які основні посадові обов'язки у інженера з охорони праці?
Інженер з охорони праці:
 • Здійснює контроль за дотриманням в підрозділах підприємства актів законодавства з охорони праці, наданням за умовами праці працівникам встановлених нормативно-правовими актами пільг і компенсацій.
 • Вивчає умови праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо розробки і впровадження більш досконалих засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
 • Участь в проведенні обстежень технічного стану будівель, споруд, обладнання, машин і механізмів, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних приміщень і пристроїв, засобів захисту працівників, визначенні їх відповідності вимогам актів з охорони праці.
 • проводить роботу з атестації та сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам норм з охорони праці.
 • Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам на виробництві, поліпшення умов праці і доведення їх до вимог законодавства з охорони праці, а також надає організаційну допомогу з виконання розроблених заходів.
 • Контролює вчасне проведення відповідними службами необхідних випробувань і технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання графіків проведення вимірювань параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, виконання приписів органів державного нагляду і контролю з охорони праці в процесі виробництва, а також в проектах будівництва (реконструкції) виробничих об'єктів.
 • Участь в розгляді питань про відшкодування власником (роботодавцем) шкоди, заподіяної працівникові внаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров'я, пов'язаного з виконанням ним трудових обов'язків.
 • Участь в проведенні вступних інструктажів з охорони праці при прийомі працівників на роботу, а також з тими, які прибувають у відрядження і з учнями і студентами, які направляються на підприємство для проходження виробничого навчання або на практику.
 • Участь в складанні відповідних розділів проекту колективного договору, у розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність впроваджуваних заходів щодо їх запобігання.
 • Здійснює контроль за організацією зберігання, видання, прання, хімічного чищення, ремонту спеціального одягу і взуття, інших засобів індивідуального захисту, а також за станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв.
 • Складання звітної документації з охорони праці за встановленими формами і у відповідні терміни.
 • 3Чи потрібно організовувати охорону праці на підприємстві?
  Дія Закону України "Про охорону праці" поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.
  4Що таке аутсорсинг охорони праці?
  Аутсорсинг охорони праці - здійснення функцій служби охорони праці або спеціаліста з охорони праці роботодавця. Організація аутсорсингу охорони праці:
 • Вивчення специфіки виробничих процесів компанії-замовника, розробка програми робіт і основних процедур системи управління охороною праці.
 • Організація і виконання плану робіт для забезпечення безпечних умов праці.
 • Представлення інтересів компанії-замовника, що стосуються охорони праці та безпеки виробничих процесів з органами Держпраці.
 • Усунення зауважень за приписами інспектора Держпраці.
 • Розслідування нещасних випадків на виробництві (участь в роботі комісії).
 • Робота з зовнішніми організаціями (Фонд соціального страхування, Державна інспекція праці і т.п.).
 • Оперативний контроль безпеки виробничих процесів.
 • Профілактична робота щодо зниження ризиків нещасних випадків та інших, небажаних для роботодавця подій в області охорони праці.
 • Розробка локальної нормативно-правової бази та супровід діяльності з охорони праці.
 • Внутрішній аудит з охорони праці.
 • 5Що таке техніка безпеки?
  Техніка безпеки - це система організаційних заходів, технічних засобів і методів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.
  6Хто повинен проходити навчання з охорони праці?
  Навчання працівників з питань охорони праці повинно відбуватися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
 • Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги постраждалим від нещасних випадків, а також правил поведінки в разі виникнення аварії.
 • Особи, які суміщають професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і за професіями, поєднуються.
 • Члени комісії з перевірки знань.
 • працівники, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі,. - 1 раз на рік
 • фахівці з питань охорони праці при прийомі на роботу і періодично, один раз на три роки.
 • посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу - 1 раз в 3 роки.
 • 7Які існують шкідливі виробничі фактори?

  Поділ шкідливих виробничих факторів

  Пунктом 5 розділу I Державних санітарних норм і правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.04.2014 № 248, до шкідливих виробничих факторів відносяться:

  1) фізичні: мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне випромінювання) барометричний тиск; неіонізуючі електромагнітні поля і випромінювання: електростатичні поля, постійні магнітні поля, електричні і магнітні поля промислової частоти (50 Гц), електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону, електромагнітні випромінювання оптичного діапазону, зокрема лазерне та ультрафіолетове; іонізуючі випромінювання; виробничий шум, ультразвук, інфразвук; вібрація (локальна, загальна); освітлення: природне (відсутність або недостатність), штучне (недостатня освітленість, прямий і відбитий сліпучий відблиск і т.п.); іонізація повітря;

  2) хімічні: речовини хімічного походження; деякі речовини біологічної природи, отримані хімічним синтезом і / або для контролю яких використовують методи хімічного аналізу; аерозолі фіброгенного дії (пил);

  3) біологічні: мікроорганізми - продуценти, живі клітини і спори мікроорганізмів, що містяться в бактеріальних препаратах, патогенні мікроорганізми;

  4) фактори трудового процесу: тяжкість (тяжкість) праці - характеристика трудового процесу, відображає рівень загальних енерговитрат, переважне навантаження на опорно-руховий апарат, серцево-судинну, дихальну та інші системи (категорії робіт по важкості: легка, середньої тяжкості , важка, дуже важка).

  8Що таке аутстаффінг?

  Поняття аутстаффінгу описує стаття 39 Закону України «Про зайнятість населення».

  Аутстаффінг - це діяльність суб'єктів господарювання - роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів.

  За договором аутстаффінгу одна його сторона за плату зобов'язується працевлаштувати колишніх працівників іншої сторони або шукає таких працівників по заздалегідь обумовленим зі стороною - замовником послуг аутстаффінгу - критеріям, щоб в подальшому працевлаштувати їх в себе. Інша сторона договору отримує кваліфікований персонал, підлеглий їй. Однак вона, на відміну від роботодавців, які укладають звичайні трудові договори, не має ніяких зобов'язань по законодавством про працю з підлеглим персоналом: не веде кадрову документацію, а не платить податки та інші обов'язкові платежі.

  Наймані працівники перебувають у трудових правовідносинах з компанією, що надає послуги аутстаффінгу і як наслідок саме з цією компанією наймані працівники вирішують питання відпусток, відряджень, лікарняних. Отже, саме ця компанія відповідає за їх соціальний захист.

  9Що таке нещасний випадок?
  Нещасний випадок - обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися в процесі виконання ним трудових обов'язків або в дорозі (на транспортному засобі підприємства або за дорученням роботодавця), в результаті яких заподіяно шкоду здоров'ю, зокрема від отримання поранення, травми, в тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання (отруєння) та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, про ороженія, а також в разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу , які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (більш легку) роботу не менш ніж на один робочий день.
  10Які є види інструктажів з охорони праці?

  Нормативна база: Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

  Проведення інструктажів з питань охорони праці на підприємстві повинні проходити всі працівники під час прийняття на роботу і в процесі трудової діяльності, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання. Інструктаж, навчання і перевірку знань з охорони праці зобов'язаний організувати роботодавець за свій рахунок.

  За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі, кожен з яких проводиться певним категоріям працівників і за певних умов.

  Законодавством заборонено допускати до робіт працівників, зокрема посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

  Відповідальність за організацію і проведення інструктажів несе роботодавець.

  Читайте також, Види інструктажів з питань охорони праці
  11Чи поширюється дія нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки на ОСББ?

  Згідно Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - це юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна, зокрема, допоміжних приміщень, конструктивних елементів і технічного обладнання будинку (інженерні комунікації, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димо видалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів, а також елементів благоустрою території).

  Відповідно до статей 4 і 18 цього Закону, основна господарська діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують, в тому числі, належне утримання будинку, його належний санітарний, протипожежний і технічний стан неподільного майна та загального майна, що належать членам про ' єднання. Відповідна діяльність може здійснюватися безпосередньо або шляхом укладення договорів з фізичними чи юридичними особами. Таким чином, належне утримання багатоквартирного житлового будинку можливо тільки шляхом застосування найманої праці, безпосередньо або через інших господарюючих суб'єктів.

  Згідно зі статтею 2 Закону України «Про охорону праці» його дія поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих. Відповідно до статті 13 цього закону роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Згідно зі статтею 14 цього закону працівник зобов'язаний знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

  Таким чином слід зробити висновок, що виконання своїх функцій об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку можливо лише за умови дотримання ним вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.