Створення служби охорони праці

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", служба охорони праці створюється, коли кількість працюючих становить 50 і більше чоловік. Для підприємств з чисельністю працюючих понад 50 осіб суміщення обов'язків з охорони праці чинне законодавство не допускає. Якщо кількість працюючих менше 50 осіб, функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку "сумісництва" (суміщення) посадові особи, які мають відповідну підготовку, тобто пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Якщо кількість працюючих менше 20 осіб, для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. На підставі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва, видів діяльності, кількості працівників, умов праці та інших факторів, роботодавець розробляє Положення про службу охорони праці відповідного підприємства.

Якщо кількість працівників на підприємстві менше п'ятдесяти чоловік, функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва посадові особи, які мають відповідну підготовку. Тобто пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Якщо кількість працівників на підприємстві менше двадцяти осіб, то для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку з охорони праці та стаж роботи не менше трьох років.

Повноваження служби охорони праці

Служба охорони праці на підприємстві повинна забезпечити підрозділи нормативно-правовими актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань; організовувати роботу кабінету з охорони праці, наради, семінари та інші заходи з цих питань.

Служба охорони праці на підприємстві покликана також контролювати дотриманням роботодавцем вимог законодавства з охорони праці в зв'язку з чим має право видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків і отримувати від них необхідні відомості, документацію, а також пояснення з питань охорони праці .

Також служба охорони праці наділена правом зупиняти роботу виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників; вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці; надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці і т.п.

Основні завдання служби охорони праці

Відповідно до Типового положення про службу охорони праці підприємства покладаються такі завдання:
 • напрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника;
 • забезпечення професійної підтримки рішень роботодавця з цих питань;
 • організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників;
 • вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;
 • контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень галузевої угоди, розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.
 • Функції служби охорони праці

  Для виконання передбачених законодавством завдань органи охорони праці на підприємстві:
 • розробляють спільно з іншими підрозділами комплексні заходи, плани роботи, програми по поліпшенню умов праці, уникненню виробничого травматизму і професійних захворювань;
 • готують проекти наказів з питань охорони праці та вносять їх на розгляд роботодавцю;
 • проводять перевірки дотримання працівниками нормативно-правових актів з охорони праці;
 • складають звітність з охорони праці;
 • проводять з працівниками інструктажі з охорони праці;
 • ведуть облік і аналізують причини виробничого травматизму;
 • забезпечують належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасну передачу її в архів для тривалого зберігання;
 • складають за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, надають допомогу при їх розробці;
 • інформують працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.
 • Як бачимо, створення служби охорони праці на підприємстві важливо не тільки для того, щоб дотримати вимоги законодавства в цій сфері, але і мінімізувати ризики відповідальності роботодавця за порушення вимог безпеки праці, а також виконувати ряд інших важливих функцій: вести документацію з питань охорони праці, проводити інструктажі, перевіряти знання і т. д.